شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ بهمن ۱۳۹۷