برگزاری همایش‌های علمی

تعداد بازدید:۳۳۶

صدور مجوز برگزاری همایش

مطابق ماده 6 آیین نامه همایش‌های علمی و در راستای تسهیل و تسریع در برگزاری همایش‌های انجمن های علمی، مجوز برگزاری همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجمن‌های علمی پس از تصویب همایش در هیئت مدیره انجمن و احراز شرایط آیین‌نامه مذکور، توسط کمیسیون انجمن‌های علمی ایران صادر خواهد شد.


شرایط برگزاری

 • انجمن‌های علمی با رتبه A و B امکان برگزاری همایش‌های منطقه ای، ملی و بین المللی را داردند.
 • انجمن‌های علمی با رتبه C و D امکان برگزاری همایش‌های منطقه ای، ملی و بین المللی را داردند.
 • انجمن‌های علمی با رتبه C و D امکان برگزاری همایش بین‌المللی با همکاری فعال یکی از انجمن های علمی با رتبه A و B دارند.

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک را به آدرس پست الکترونیک کمیسیون انجمن‌های علمی ایران ارسال فرمایید.

 1. نامه درخواست مجوزبرگزاری همایش با امضای رئیس انجمن که حداقل شش ماه قبل از برگزاری همایش به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد.
 2. صورت جلسه رسمی هیئت مدیره که در آن مصوب شده همایش انجمن برگزار شود.
 3. تکمیل کاربرگ ها گه همگی باید دارای امضای رئیس انجمن و مهر انجمن باشند. (دانلود)
 4. حکم دبیر اجرایی همایش که توسط رئیس انجمن صادر میشود (شرایط انتخاب دبیر اجرایی مطابق بند ۷-3 آیین‌نامه(
 5. حکم دبیر علمی همایش که توسط رئیس انجمن صادر میشود )شرایط انتخاب دبیر علمی مطابق بند ۷-3 آیین‌نامه(.
 6. ارائه حکم کارگزینی دبیر علمی همایش با رتبه حداقل دانشیاری و ارائه رزومه ایشان مطابق تبصره ۷ بند ۷-3 آیین‌نامه(.
 7. درخصوص همایشهای بین المللی نامه‌ی همکاری با یک یا چند سازمان یا انجمن خارجی ارسال شود
 8. درصورتیکه همایش به صورت ادواری توسط انجمن برگزار میشود، گزارش جامع و کاملی از اهداف، نتایج و دستاوردهای همایش قبلی همراه با پوستر، کتابچه مقاالت و ... ارائه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تحویل مدارک به دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی ایران اینجا را کلیک کنید.