برگزاری مجامع

تعداد بازدید:۳۰۴۳

طبق ماده ۱۰ اساسنامه انجمن‌های علمی مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آرا معتبر است.

- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

  • تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
  • تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
  • تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.
  • تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

 

توجه: طبق مصوبه کمیسیون انجمن‌های علمی در سال ۱۳۸۸، تصمیمات زیر در خصوص دوره فعالیت اعضاء هیئت مدیره انجمن‌های علمی اتخاذ گردید:

  1. هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
  2. عضویت در هئیت مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.
  3. حداکثر عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از ۳ / ‏۴ آراء حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

مدارک و فرم‌های مورد نیاز

خلاصه وضعیت برگزاری جلسات مجامع عمومی انجمن‌های علمی ایران

صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره انجمن   (جدید)   

صورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمن   (جدید)   

فرم کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن علمی

فرم مشخصات اعضا هیأت مدیره انجمن

فرم مشخصات اعضا هیأت موسس انجمن

فرم مشخصات عضو هیأت مدیره انجمن