وظایف کمیسیون

تعداد بازدید:۱۵۹۲
 • بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر محترم
 • رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس
 • بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و هیأت مدیره
 • صدور مجوز تأسیس انجمن
 • تصویب اساسنامه انجمن و تصویب هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب
 • تصویب آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به تشکیل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های مربوط
 • تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمن‌ها
 • تصویب آئین‌نامه داخلی کمیسیون
 • تعیین نماینده برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات انجمن‌ها
 • نظارت بر حسن انجام کار انجمن‌ها
 • بررسی و ارزیابی فعالیت یکساله انجمن‌های علمی
 • تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات