ارزیابی عملکرد

تعداد بازدید:۱۱۷۸۲

اهداف

الف- نظارت بر عملکرد انجمن‌های دارای مجوز فعالیت از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

ب- سنجش کیفیت عملکرد انجمن‌ها و توانایی شاخص‌های ارزیابی در نشان دادن کیفیت عملکرد انجمن‌ها

ج- شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف ایجاد هماهنگی دستیابی به زبان مشترک و فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال انجمن‌ها


تعاریف و مراجع‌‌‌‌‌‌‌

 

امتیاز و رتبه بندی انجمن‌های علمی در سه سال گذشته (pdf)  )جدید(