دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف برگزار خواهد کرد:

وبینـار رویکردهـا و برنامه های ارزیابی و رتبه بنـدی نشـریات علمی

تعداد بازدید:۲۵۰
وبینار با موضوع "رویکردها و برنامه‌های ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی" ویژه سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف اقدام به برگزاری وبینـار بـا موضـوع "رویکردهـا و برنامه های ارزیابی و رتبه بنـدی نشـریات علمی" ویژه سـردبیران و مدیران مسـئول نشـریات علمی نموده است.  این وبینار در تاریـخ 28/08/99 برگزاری خواهد شد، و مباحث ذیل را مورد بررسی قرار خواهد داد:

  • سیاست های کلی وبرنامه های وزارت عتف برای ارتقاءکمی وکیفی نشریات علمی
  • ارائه گزارش وتحلیل وضعیت ارزیابی ورتبه بندی سال 1398نشریات علمی
  • شاخص های ارزیابی وشیوه نامه اجرایی رتبه بندی نشریات علمی
  • برنامه ها و اقدامات ارزیابی و رتبه بندی سال1399 نشریات علمی
  • جایگاه ارزیابی و رتبه بندی سال1399 نشریات علمی
  • پشتیبـانی وحمایت های وزارت عتف از نشـریات برتر بر اساس رتبه بندی نشریات علمی

در همین خصوص از کلیه انجمن های روسای انجمن های علمی ایران دعوت بعمل می آید که در این وبینار شرکت نمایند.

لینک ثبت نام:

http://diamondeditors.com/workshop


نظر شما :