تدوین راهنمای سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهت بهره‌برداری انجمن‌‌ها

تعداد بازدید:۴۳۴
راهنمای جامع «ثبت تغییرات »و « ثبت تاسیس » انجمن‌های علمی ایران در سامانه ثبت شرکت‌ها با همکاری انجمن مطالعات زنان در کمیسیون انجمن های علمی ایران تدوین شد.
تدوین راهنمای سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهت بهره‌برداری انجمن‌‌ها

با توجه به بروز رسانی سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، کمیسیون انجمن‌های علمی ایران با همکاری انجمن مطالعات زنان اقدام به تدوین راهنمای جامع «ثبت تغییرات »و « ثبت تاسیس » انجمن‌های علمی ایران در سامانه ثبت شرکت‌ها نمود.

جهت مشاهده و دسترسی به هریک از دو راهنما، به صفحه راهنمای مراجعین وارد شوید.  

همچنین با توجه به مقررات این سازمان در خصوص تسلیم صورت‌جلسات انجمن‌ها، قالب‌های صورت‌جلسات در سایت کمیسیون بروز رسانی شد. جهت مشاهده و دسترسی به صورت‌جلسات بروز شده برگزاری مجامع وارد شوید.  


نظر شما :