اتحادیه انجمن‌های علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمن
انرژی ایران
برق و الکترونیک ایران
زبان و ادبیات ایرانانجمن زبان و ادبیات فارسی ( با نمایندگی) دکترغلامحسین غلامحسین زاده
زمین شناسی ایراندکتر سروش مدبری
زیر ساخت و پیشگیری ایمنی ایراندکتر ناصر الهی
علوم آبدکتر مسعود منتظری نمین
علوم جغرافیایی ایراندکتر سید یحیی صفوی
علوم ریاضی ایراندکتر محسن محمدزاده درودی
علوم زیستی ایراندکتر علی اکبر موسوی موحدی
فناوری، نوآوری و تجاری سازیجمعیت توسعه علمی ایران (با نمایندگی) دکتر صدیقه صائمیان