هنر

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bفرش ایراندکتر حمید کارگر1381/3/22
Dمعماری و شهرسازی ایراندکتر مصطفی بهزادفر1387/3/22
Bپژوهش های هنری ایراندکتر بهنام زنگی1388/3/13
Aهنرهای تجسمی ایراندکتر پریسا شادقزوینی1388/3/13
Fمعماری منظر ایراندکتر سید امیر منصوری1391/11/18
هنر و طراحی محیطیدکتر فرهنگ مظفر1391/11/18
‍Cهنر اسلامی ایراندکتر زهرا رهبرنیا1391/9/8