علوم‌پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bفیزیک ایراندکتر محمدرضا اجتهادی1342
Aریاضی ایراندکتر سید منصور واعظ پور1350/9/25
Aشیمی ایراندکتر مجتبی شمسی پور1366/4/20
Bآمار ایرانمحمد قاسم وحیدی اصل1369/12/19
‍Cزیست شناسی ایراندکتر محمد نبیونی1371/12/23
Aسنجش از دور ایراندکتر علی‌اکبر متکان1372/11/24
زمین شناسی ایراندکتر منصور قربانی1373/5/23
‍Cبلورشناسی و کانی شناسی ایراندکتر امیرحسین کوهساری1373/8/7
نجوم ایراندکتر علیرضا آقایی1375/3/27
Aژنتیک ایراندکتر محمود تولایی1379/5/24