علوم‌پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aجراحی دامپزشکی ایراندکتر احمدرضا محمدنیا1383/4/24
‍Cبلورشناسی و کانی شناسی ایراندکتر امیرحسین کوهساری1373/8/7
انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدکتر ایرج مهدوی1383/3/25
چینه شناسی ایراندکتر جهانبخش دانشیان1393/11/1
علوم آناتومی دامپزشکی ایراندکتر جوار صادقی نژاد1393/9/5
Fسنجش از دور زمین شناختی ایراندکتر حجت‌اله رنجبر1395/2/26
پپتید ایراندکتر سعید بلالایی1392/3/13
Aریاضی ایراندکتر سید منصور واعظ پور1350/9/25
مطالعات و تحقیقات مهندسی حیاتدکتر عباس صاحبقدم لطفی1388/12/1
دیرینه شناسی ایراندکتر عباس قادری1383/12/12