علوم‌پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bآمار ایرانمحمد قاسم وحیدی اصل1369/12/19
انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدکتر ایرج مهدوی1383/3/25
‍Cبلورشناسی و کانی شناسی ایراندکتر امیرحسین کوهساری1373/8/7
بیوشیمی فیزیک ایراندکتر علی‌اکبر موسوی موحدی1381/2/11
‍Cتحلیل پوششی داده هادکتر فرهاد حسین زاده لطفی1392/5/23
Aجراحی دامپزشکی ایراندکتر احمدرضا محمدنیا1383/4/24
‍Cحفاظت در برابر اشعه ایراندکتر محمدرضا کاردان1388/4/10
دیرینه شناسی ایراندکتر عباس قادری1383/12/12
Dرسوب شناسی ایرانسید رضا موسوی حرمی1388/12/1
Aریاضی ایراندکتر سید منصور واعظ پور1350/9/25