علوم‌پایه

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aسنجش از دور ایراندکتر علی‌اکبر متکان1372/11/24
Fسنجش از دور زمین شناختی ایراندکتر حجت‌اله رنجبر1395/2/26
Bسیستم های فازی ایراندکتر محمدمهدی زاهدی1383/7/25
‍Cشورای خانه های ریاضیات ایراندکتر فروزان خردپژوه1382/3/21
Aشیمی ایراندکتر مجتبی شمسی پور1366/4/20
علوم آناتومی دامپزشکی ایراندکتر جوار صادقی نژاد1393/9/5
Bفیزیک ایراندکتر محمدرضا اجتهادی1342
‍Cکشت سلول و بافت گیاهی ایراندکتر علیرضا ایرانبخش1388/4/10
Aکواترنریدکتر فریبرز قریب1390/10/13
مطالعات و تحقیقات مهندسی حیاتدکتر عباس صاحبقدم لطفی1388/12/1