علوم‌پایه

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Dرسوب شناسی ایرانسید رضا موسوی حرمی1388/12/1
Aریاضی ایراندکتر سید منصور واعظ پور1350/9/25
زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانیدکتر محمدمهدی خطیب1392/3/13
‍Cزمین شناسی اقتصادی ایراندکتر محمدحسن کریم پور1388/12/1
زمین شناسی ایراندکتر منصور قربانی1373/5/23
Dزمین شناسی نفت ایراندکتر علیرضا بشری1384/2/31
‍Cزیست شناسی ایراندکتر محمد نبیونی1371/12/23
زیست شناسی سلولی ، تکوینی ایراندکتر محمد نبیونی1394/5/28
Aژنتیک ایراندکتر محمود تولایی1379/5/24
Aژئوفیزیک ایراندکتر غلام جوان دلوئی1380/11/10