علوم‌پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدکتر ایرج مهدوی1383/3/25
Bآمار ایرانمحمد قاسم وحیدی اصل1369/12/19
‍Cبلورشناسی و کانی شناسی ایراندکتر امیرحسین کوهساری1373/8/7
بیوشیمی فیزیک ایراندکتر علی‌اکبر موسوی موحدی1381/2/11
پپتید ایراندکتر سعید بلالایی1392/3/13
‍Cتحلیل پوششی داده هادکتر فرهاد حسین زاده لطفی1392/5/23
Aجراحی دامپزشکی ایراندکتر احمدرضا محمدنیا1383/4/24
چینه شناسی ایراندکتر جهانبخش دانشیان1393/11/1
‍Cحفاظت در برابر اشعه ایراندکتر محمدرضا کاردان1388/4/10
دیرینه شناسی ایراندکتر عباس قادری1383/12/12