کشاورزی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
‍Cبیماری شناسی گیاهی ایراندکتر حشمت اله امینیان1371/12/1
Bحشره شناسی ایراندکتر جعفر محقق نیشابوری1371/12/3
Aعلوم خاک ایراندکتر منوچهر گرجی اناری1371/12/3
Dاقتصاد کشاورزی ایراندکتر سید صفدر حسینی کوزوکی1372/10/29
‍Cمهندسی آبیاری و آب ایراندکتر محمد جواد خانجانی1372/4/21
ترویج و آموزش کشاورزی ایراندکترسید محمود حسینی1373/9/20
Aعلوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندکتر منصور امیدی1375/2/19
Aآبخیزداری ایراندکتر سید حمیدرضا صادقی1376/3/4
Bمرتعداری ایراندکتر حسن آذرنیوند1378/4/28
‍Cعلوم باغبانی ایراندکتر کاظم ارزانی1380/5/6