کشاورزی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
بذر ایراندکتر آیدین حمیدی1390/5/18
نماتد شناسی ایراندکتر احمد خیری1390/10/13
کشاورزی مدرن ایراندکتر بهزاد قره یاضی1392/5/23
Bحشره شناسی ایراندکتر جعفر محقق نیشابوری1371/12/3
Bمرتعداری ایراندکتر حسن آذرنیوند1378/4/28
تازه تاسیسبیماری‌های دام و انگل‌های مشترک حیوان و انسان ایراندکتر حسینی (نماینده هیئت موسس)1398/3/5
‍Cبیماری شناسی گیاهی ایراندکتر حشمت اله امینیان1371/12/1
ماهی شناسی ایراندکتر حمیدرضا اسماعیلی1390/2/14
Bجنگلبانی ایراندکتر رامین رحمانی1381/3/22
حفاظت از تنوع زیستی ایراندکتر روح اله میرزایی محمدآبادی1392/5/23