کشاورزی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aآبخیزداری ایراندکتر سید حمیدرضا صادقی1376/3/4
آبزی پروری ایراندکتر ناصر آق1387/11/2
آبیاری و زهکشی ایرانمهندس عباس کشاورز1384/11/5
Dاقتصاد کشاورزی ایراندکتر سید صفدر حسینی کوزوکی1372/10/29
بذر ایراندکتر آیدین حمیدی1390/5/18
بهداشت آبزیان ایراندکتر مهدی سلطانی1389/9/22
‍Cبیماری شناسی گیاهی ایراندکتر حشمت اله امینیان1371/12/1
‍Cبیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایراندکتر مهدی سخا1388/12/1
تازه تاسیسبیماری‌های دام و انگل‌های مشترک حیوان و انسان ایراندکتر حسینی (نماینده هیئت موسس)1398/3/5
ترویج و آموزش کشاورزی ایراندکترسید محمود حسینی1373/9/20