کشاورزی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
آبزی پروری ایراندکتر ناصر آق1387/11/2
آبیاری و زهکشی ایرانمهندس عباس کشاورز1384/11/5
بذر ایراندکتر آیدین حمیدی1390/5/18
بهداشت آبزیان ایراندکتر مهدی سلطانی1389/9/22
ترویج و آموزش کشاورزی ایراندکترسید محمود حسینی1373/9/20
جمعیت ایرانی علوم زعفرانعباس همتی کاخکی1388/3/13
حفاظت از تنوع زیستی ایراندکتر روح اله میرزایی محمدآبادی1392/5/23
دامپزشکی طیور ایراندکتر محمدحسن بزرگمهری فرد1388/12/1
دانش کشاورزی گرمسیریدکتر محمود سلوکی1392/3/13
زنبور عسل ایراندکتر غلامحسین طهماسبی1383/3/20