کشاورزی

نمایش ۴۱ تا ۴۴ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bمدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایرانمهندس مرتضی محسنی هماگرانی1385/7/29
Bمرتعداری ایراندکتر حسن آذرنیوند1378/4/28
‍Cمهندسی آبیاری و آب ایراندکتر محمد جواد خانجانی1372/4/21
نماتد شناسی ایراندکتر احمد خیری1390/10/13