کشاورزی

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
کشاورزی بوم شناختی ایراندکتر هومان لیاقتی1383/11/14
کشاورزی مدرن ایراندکتر بهزاد قره یاضی1392/5/23
Dکشت های بدون خاک ایراندکترحمیدرضا روستا1388/4/10
‍Cکنه شناسی ایراندکتر هاشم کمالی1387/3/22
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ایراندکتر شهاب الدین صافی1389/12/23
Aگل و گیاهان زینتی ایراندکتر پژمان آزادی1391/2/16
Bگیاهان دارویی ایراندکتر کامکار جایمند1390/2/20
ماهی شناسی ایراندکتر حمیدرضا اسماعیلی1390/2/14
Bماهیان زینتی ایراندکتر شهرام دادگر1390/9/9
ماهیان سردابی ایراندکتر سید جلیل ذریه زهرا1389/6/23