کشاورزی

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aسیستم های سطوح آبگیر باراندکتر سید محمد تاج بخش فخرآبادی1388/2/2
Dشتر ایراندکتر سعید زیبایی1391/9/8
‍Cعلوم باغبانی ایراندکتر کاظم ارزانی1380/5/6
Aعلوم خاک ایراندکتر منوچهر گرجی اناری1371/12/3
علوم دامی ایراندکتر سید رضا میرائی آشتیانی1383/7/25
Aعلوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندکتر منصور امیدی1375/2/19
‍Cعلوم علفهای هرز ایراندکترحمید رحیمیان مشهدی1383/7/25
Dعلوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانمهندس کامبیز راشدی1383/11/14
‍Cعلوم و فناوری غلات ایراندکتر محمد رضا سابقی1386/10/16
‍Cفیزیولوژی گیاهی ایراندکتر علی اکبر احسان پور1390/2/20