کشاورزی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bتوسعه روستایی ایراندکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری1386/10/16
جمعیت ایرانی علوم زعفرانعباس همتی کاخکی1388/3/13
‍Cجمعیت فن آوری نیشکر ایراندکتر عبدعلی ناصری1385/9/18
Bجنگلبانی ایراندکتر رامین رحمانی1381/3/22
Bحشره شناسی ایراندکتر جعفر محقق نیشابوری1371/12/3
حفاظت از تنوع زیستی ایراندکتر روح اله میرزایی محمدآبادی1392/5/23
دامپزشکی طیور ایراندکتر محمدحسن بزرگمهری فرد1388/12/1
دانش کشاورزی گرمسیریدکتر محمود سلوکی1392/3/13
زنبور عسل ایراندکتر غلامحسین طهماسبی1383/3/20
Fسازگاری با خشکی و خشکسالیدکتر فرود شریفی1389/10/28