بین رشته ای

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
بهداشت مواد غذایی ایراندکتر عباسعلی مطلبی1371/12/3
‍Cمحیط زیست ایراندکتر مجید عباسپور طهرانی فرد1374
Aبیوتکنولوژی ایراندکتر سیروس زینلی1376/3/4
Bایرانی مطالعات سازمان مللدکتر نسرین مصفا1377/11/7
Aترویج علم ایراندکتر اکرم قدیمی1379/5/24
Aایرانی مطالعات زناندکتر شکوه نوابی نژاد1379/5/30
Bجمعیت شناسی ایرانمحمدجلال عباسی شوازی1380/10/5
شورای انجمنهای علمی ایراندکتر مجید قاسمی1381/10/4
مهندسی ارزش ایرانمهندس علی اصغر جلال زاده1381/12/11
Aنانو فناوری ایراندکتر علی ایرانمنش1381/8/22