بین رشته ای

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bآب و فاضلاب ایراندکتر مسعود تابش1393/11/1
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایراندکتر محمد حسین علیزاده1393/4/9
آمایش سرزمینمسعود تقوایی1391/2/16
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایراندکتر جلال ولی الهی1390/10/13
ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایراندکتر محمد حسن زاده1396/5/11
Bارزیابی محیط ‌زیست ایراندکتر ساناز صنایع گلدوز1381/8/8
Bاستاندارد ایراندکتر ناصر صادقی فرد1391/9/8
Bاعجاز قرآن ایراندکتر علی یزدیان ورجانی1388/12/15
اقتصاد فرهنگ و هنر ایرانآقای نعمت الله اکبری1396/5/11
اقیانوس شناسی ایراندکتر مسعود صدری نسب1391/11/18