بین رشته ای

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایراندکتر محمد حسن زاده1396/5/11
اقتصاد فرهنگ و هنر ایرانآقای نعمت الله اکبری1396/5/11
اقیانوس شناسی ایراندکتر مسعود صدری نسب1391/11/18
اکولوژیدکتر محمود رضا همامی1390/12/8
اندازه شناسی ایراندکتر خسرو معدنی پور1395/12/4
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایراندکتر محمد حسین علیزاده1393/4/9
آمایش سرزمینمسعود تقوایی1391/2/16
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایراندکتر جلال ولی الهی1390/10/13
بهداشت مواد غذایی ایراندکتر عباسعلی مطلبی1371/12/3
بیورزونانسدکتر حمید کشوری (نماینده هیئت موسس)1397/12/05