بین رشته ای

نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
میکروبیولوژی دامپزشکی ایراندکتر شاهرخ رنجبر بهادری1392/3/13
Aنانو فناوری ایراندکتر علی ایرانمنش1381/8/22
هواشناسی ایراندکتر علی محمد نوریان1386/10/16
هوای پاک ایراندکتر میقات حبیبیان1393/11/29