بین رشته ای

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aمدیریت پروژه ایراندکتر سعید محمد1383/11/14
Aمدیریت فناوری و نوآوری ایراندکتر منوچهر منطقی1390/2/20
مدیریت و مهندسی تالابهادکتر روانبخش شیر دم1392/3/13
مدیریت و مهندسی، بهداشت، ایمنی و محیط زیستدکتر مجتبی اردستانی1393/10/10
مشارکت عمومی و خصوصیمهندس روحانی (نماینده هیئت موسس)1397/10/02
‍Cمطالعات صلح ایراندکتر مجتبی مقصودی1393/11/1
تازه تاسیسمنظر ایراندکتر بهداد علیزاده1397/8/6
مهندسی ارزش ایرانمهندس علی اصغر جلال زاده1381/12/11
Aمهندسی مالی ایراندکتر هاشم نیکومرام1389/12/23
Bمواد جهش زای زیست محیطی ایراندکتر سپیده اربابی بیدگلی1390/2/14