بین رشته ای

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Fفناوری آموزشی ایراندکتر سید رسول عمادی1391/2/16
Bفناوری های بومی ایراندکتر فاطمه داداشیان1390/7/20
‍Cقارچ شناسی ایراندکترمحمدجوان نیکخواه1395/1/25
کارآفرینی نوین ایراندکتر مجتبی رئیس صفری1397/4/3
Fکیفیت ایراندکتر رسول نور السناء1386/10/23
‍Cمحیط زیست ایراندکتر مجید عباسپور طهرانی فرد1374
‍Cمخاطره شناسی ایراندکتر مهدی مدیری1389/9/22
Bمدیریت اطلاعات ایراندکتر فرهاد شیرانی1388/4/10
‍Cمدیریت بحران ایراندکتر غلامرضا پورحیدری زاده1388/12/1
مدیریت بهره وری ایرانمهندس حسین مهریان1397/4/3