بین رشته ای

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
شورای انجمنهای علمی ایراندکتر مجید قاسمی1381/10/4
طبیعت گردی ایراندکتر فرید جواهرزاده1395/5/6
عصب روانشناسی ایراندکتر حبیب ا... قاسم زاده1394/5/28
تازه تاسیسعلم و دین ایراندکترگلشنی (نماینده هئیت موسس)1398/3/5
Dعلوم ایمنی ایراندکتر فریدون شیروانی1383/12/12
تازه تاسیسعلوم سیستم‌های ایراندکتر علی اکبر عرب مازار ( نماینده هیئت موسس)1398/3/5
‍Cعلوم و فناوری بسته بندی ایرانمصطفی امام پور چاکری1394/6/8
Bعلوم و فناوری چاپ ایرانمهندس محمد بیطرفان1392/5/23
علوم و فناوری های شناختی ایراندکتر وحید نجاتی1390/5/18
Dعلوم و مهندسی پلاسمایی ایراندکتر بابک شکری1393/4/9