بین رشته ای

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
رفاه اجتماعی ایرانآقای رضا صفری شالی1388/4/10
روانشناسی و مشاوره اعتیاد ایراندکتر سید حمید آتش پور1393/9/5
زیست الگو ایرانآقای دکتر غلامحسین ریاضی1396/8/7
زیست شناسی سامانه هادکتر شجاع الساداتی (نماینده هیئت موسس)1397/11/07
زیست مواد ایراندکتر مهران صولتی هشجین1397/07/01
ساختمانهای پایدار ایراندکتر مجتبی حسینعلی پور1393/9/5
Bسامانه های اطلاعات مکانی ایراندکتر مهدی مدیری1393/4/9
سلامت الکترونیک ایراندکتر سید شهاب الدین صدر1393/6/31
‍Cسوختهای زیستی ایراندکتر میثم طباطبایی پژوه1393/11/1
Dسیستمهای هوشمند ایراندکتر عزیزاله معماریانی1386/8/6