بین رشته ای

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
توانمندسازی خانواده ایراندکتر مهدی کرمانی1395/9/3
جلبک شناسیدکتر حسین ریاحی1396/6/27
Aجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاهدکتر مسعود شفیعی1383/11/14
Dجمعیت پیشگیری از خودکشی ایراندکتر محسن رضائیان1390/12/8
جمعیت توسعه علمی ایراندکتر جعفر توفیقی داریان1383/11/14
جمعیت جهانی شدنسید مهدی الوانی1391/2/16
Bجمعیت شناسی ایرانمحمدجلال عباسی شوازی1380/10/5
حسابرسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایراندکتر حمید علی حسینی1388/12/15
‍Cخلاء ایرانفرهاد معصومیان1383/4/24
دفاع مقدس ایرانعلی اصغر جعفری1397/6/27