بین رشته ای

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aایرانی مطالعات زناندکتر شکوه نوابی نژاد1379/5/30
Bایرانی مطالعات سازمان مللدکتر نسرین مصفا1377/11/7
Aایمنی زیستی ایراندکتر بهزاد قره‌یاضی1381/8/8
Bآب و فاضلاب ایراندکتر مسعود تابش1393/11/1
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایراندکتر محمد حسین علیزاده1393/4/9
آمایش سرزمینمسعود تقوایی1391/2/16
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایراندکتر جلال ولی الهی1390/10/13
بهداشت مواد غذایی ایراندکتر عباسعلی مطلبی1371/12/3
Bبیوانفورماتیک ایراندکتر مهدی صادقی1383/12/12
Aبیوتکنولوژی ایراندکتر سیروس زینلی1376/3/4