بین رشته ای

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bاپتیک و فوتونیک ایراندکتر محمدکاظم مروج فرشی1382/6/6
ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایراندکتر محمد حسن زاده1396/5/11
Bارزیابی محیط ‌زیست ایراندکتر ساناز صنایع گلدوز1381/8/8
Bاستاندارد ایراندکتر ناصر صادقی فرد1391/9/8
Bاعجاز قرآن ایراندکتر علی یزدیان ورجانی1388/12/15
اقتصاد فرهنگ و هنر ایرانآقای نعمت الله اکبری1396/5/11
اقیانوس شناسی ایراندکتر مسعود صدری نسب1391/11/18
اکولوژیدکتر محمود رضا همامی1390/12/8
اندازه شناسی ایراندکتر خسرو معدنی پور1395/12/4
Aانرژی ایراندکتر محمد حسین مهدوی عادلی1383/8/30