فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
‍Cانفورماتیک ایرانمهندس ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ1358/8/25
‍Cریخته‌گری ایرانمهندس عبدالحمید قدیمی1358/9/15
Bمهندسی مکانیک ایراندکتر محمدرضا حائری یزدی1368/9/5
Aجوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایرانمهندس عبدالوهاب ادب آوازه1369/8/19
Bمهندسی کنترل و ابزار دقیق ایرانمهندس مرتضی محسنی هماگرانی1371/10/29
Aمهندسی شیمی ایرانمهندس عباس موسوی ره پیما1371/4/21
Fمهندسی راه و ساختمان ایراندکتر عبد الرضا سروقد مقدم1372/1/28
Aهیدرولیک ایراندکتر مسعود منتظری نمین1372/1/28
‍Cعلوم و تکنولوژی سطح ایراندکتر سید مهران نحوی1372/10/29
Aعلوم و صنایع غذایی ایراندکتر محمدحسین عزیزی تبریز راد1372/11/24