فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aحمل و نقل ایرانآقای شهرام آدم نژاد1384/2/31
Dشارش شناسی ایرانخانم دکتر فاطمه گوهرپی1393/11/1
Aخوردگی ایراندکتر ابراهیم حشمت دهکردی1372/4/21
Aژئومکانیک نفت ایراندکتر احمد رمضان زاده1389/9/22
Aانرژی خورشیدی ایراندکتر اصغر حاج سقطی1373/5/23
‍Cعلوم و فناوری مهندسی نساجی ایراندکتر اکبر خدامی1386/6/10
Dمهندسی سواحل و سازه های دریاییدکتر بابک بنی جمالی1390/10/13
Aکامپیوتر ایراندکتر جعفر حبیبی1373/1/28
‍Cرباتیک ایراندکتر حسن ظهور1389/9/22
Aمهندسی برق و الکترونیک ایراندکتر حسن غفوری فرد1373/8/7