فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
آب شناسیدکتر روح ا... فتاحی نافچی1393/10/10
‍Cآزمون‌های غیر مخرب ایران (بازرسی غیرمخرب)مهندس ناصر راستخواه1391/2/16
Aآموزش مهندسی ایراندکتر رضا فرجی دانا1388/2/2
Aآهن و فولاد ایراندکتر عباس نجفی زاده1378/4/28
Bآکوستیک و ارتعاشات ایراندکتر داود یونسیان1388/4/10
Aاحتراق ایراندکتر کیومرث مظاهری بادی1379/12/17
Bالکتروشیمی ایراندکتر حسین غریبی1383/8/30
الکترومغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی1391/2/16
‍Cالکترونیک قدرت ایراندکتر محمدرضا ذوالقدری1391/2/16
Aانرژی بادی ایراندکتر سید هاشم اورعی میرزمانی1389/9/22