فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
الکترومغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی1391/2/16
آب شناسیدکتر روح ا... فتاحی نافچی1393/10/10
زمین‌ شناسی مهندسی ایرانسید محمود فاطمی عقدا1377/5/19
سازه فضا کار ایراندکتر نصراله دیانت1388/3/13
سازه‌های سبک وزن ایران (ساختمان های فولادی سبک ایران)دکتر محمد رضا عدل پرور1389/9/22
سامانه های سایبر فیزیکی ایراندکتر علی موقر رحیم آبادی1397/2/2
علوم مهندسی برق ایراندکتر مسعود شفیعی1391/9/8
علوم و فناوری راداردکتر علی آذربر1394/8/6
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادندکتر هدایت الله جمالی پور1387/3/22
مکاترونیک ایراندکتر علیرضا یزدی زاده1383/11/14