فنی و مهندسی

نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bمهندسی مکانیک ایراندکتر عباس علی آبادی1368/9/5
مهندسی نفت ایراندکتر ولی احمد سجادیان1379/5/19
مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایرانمهندس محمد سرپولکی1379/12/17
مهندسی و مدیریت پسماند ایراندکتر فرهاد پورمحمد سخا1389/4/16
Aمهندسین برق و الکترونیک ایراندکتر حسن غفوری فرد1373/8/7
Dمواد پرانرژی ایراندکتر سید قربان حسینی1383/3/21
Bموتور ایرانمهندس سید محمد افقهی1387/3/22
Dمیکروالکترونیک ایراندکتر سید مجتبی عطاردی1392/3/13
Aنگهداری و تعمیرات ایراندکتر فرشید رعایت صنعتی1383/7/25
نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی ایراندکتر مسعود هراتیان1389/12/23