فنی و مهندسی

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
مهندسی پیشرانش هوافضایی ایراندکتر محسن آقا سید میرزابزرگ1389/4/16
‍Cمهندسی حرارتی و برودتی ایراندکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان1388/6/22
Aمهندسی حمل و نقل ریلی ایرانمهندس سید ابوالفضل بهره دار1379/5/30
مهندسی دریایی ایرانمهندس حسین ابراهیم زاده فاضل1377/5/19
Fمهندسی راه و ساختمان ایراندکتر عبد الرضا سروقد مقدم1372/1/28
مهندسی رودخانهدکتر محمود شفاعی بجستانی1389/9/22
‍Cمهندسی روسازی ایراندکتر منصور فخری1382/3/21
Aمهندسی زلزله ایراندکتر محسن غفوری آشتیانی1373/7/17
Bمهندسی ساخت و تولید ایراندکتر غلامحسین لیاقت1381/2/11
Aمهندسی سازهدکتر غلامرضا هوایی1390/5/18