فنی و مهندسی

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Dلجستیک ایراندکتر حسین عیسایی1382/10/10
Bماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندکتر محسن سریانی1386/8/6
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادندکتر هدایت الله جمالی پور1387/3/22
مکاترونیک ایراندکتر علیرضا یزدی زاده1383/11/14
Dمکانیک سنگ ایراندکتر مرتضی احمدی1373/12/14
Aمهندسی بتن و سازه های بتنی ایراندکتر علی نورزاد1391/2/16
Aمهندسی برق و الکترونیک ایراندکتر حسن غفوری فرد1373/8/7
Aمهندسی بهره‌ وری صنعت برق ایرانمهندس حسین مهریان اصفهانی1381/8/22
مهندسی پزشکی ایراندکتر ناصر فتورائی1379/5
Dمهندسی پل ایراندکتر شاهرخ ملک1389/9/22