فنی و مهندسی

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Fعلوم و فناوری های میکروبی ایراندکتر مهرداد آذین1391/2/16
‍Cعلوم و فناوری‌های شیمیایی ایراندکتر محمدعلی کریمی1394/9/4
Bعلوم و فنون دریایی ایرانمهندس بهرام صناعی1372/4/21
Bعلوم و مهندسی پلیمر ایراندکتر مهدی نکومنش حقیقی1376/3/4
‍Cعلوم و مهندسی منابع آب ایراندکتر رضا مکنون1373/7/17
Aفرماندهی و کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات ایراندکتر محمدرضا عارف1385/9/11
Dفضای معماری نو ایراندکتر محمد منصور فلامکی1391/9/8
Aفناوری اطلاعات و ارتباطات ایراندکتر مسعود شفیعی1382/6/26
Dکامپوزیت ایراندکتر محمدحسین بهشتی1388/12/1
Aکامپیوتر ایراندکتر جعفر حبیبی1373/1/28