فنی و مهندسی

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aسرامیک ایراندکتر رحیم نقی زاده1373/12/14
Dشارش شناسی ایرانخانم دکتر فاطمه گوهرپی1393/11/1
‍Cشبکه هوشمند انرژی ایراندکتر محمود فتوحی فیروز آباد1390/5/18
Dصنایع رنگ ایراندکتر رضا امینی1376/3/4
علوم آبدکتر مسعود منتظری نمین1395/1/25
علوم مهندسی برق ایراندکتر مسعود شفیعی1391/9/8
‍Cعلوم و تکنولوژی سطح ایراندکتر سید مهران نحوی1372/10/29
Aعلوم و صنایع غذایی ایراندکتر محمدحسین عزیزی تبریز راد1372/11/24
علوم و فناوری راداردکتر علی آذربر1394/8/6
‍Cعلوم و فناوری مهندسی نساجی ایراندکتر اکبر خدامی1386/6/10