فنی و مهندسی

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aخوردگی ایراندکتر ابراهیم حشمت دهکردی1372/4/21
‍Cرباتیک ایراندکتر حسن ظهور1389/9/22
Aرمز ایراندکتر محمدرضا عارف1378/12/25
‍Cریخته‌گری ایرانمهندس عبدالحمید قدیمی1358/9/15
زمین‌ شناسی مهندسی ایرانسید محمود فاطمی عقدا1377/5/19
Aژئومکانیک نفت ایراندکتر احمد رمضان زاده1389/9/22
سازه فضا کار ایراندکتر شاهرخ مالک1388/3/13
سازه‌های سبک وزن ایران (ساختمان های فولادی سبک ایران)دکتر محمد رضا عدل پرور1389/9/22
Aسازه‌های فولادی ایراندکتر علی مزروعی1381/10/4
سامانه های رایا فیزیکی ایراندکتر علی موقر رحیم آبادی1397/2/2