فنی و مهندسی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bآکوستیک و ارتعاشات ایراندکتر داود یونسیان1388/4/10
Aآموزش مهندسی ایراندکتر رضا فرجی دانا1388/2/2
Aآهن و فولاد ایراندکتر عباس نجفی زاده1378/4/28
Bبتن ایراندکتر پرویز قدوسی1390/10/13
‍Cبرق ابی ایراندکتر عباس علی آبادی1382/4/25
Aتجارت الکترونیک ایراندکتر محمدصادق مفتح1388/4/10
Aتونل ایراندکتر مرتضی قارونی‌نیک1379/5/24
Aجوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایرانمهندس عبدالوهاب ادب آوازه1369/8/19
Aحمل و نقل ایرانآقای شهرام آدم نژاد1384/2/31
Dحمل و نقل هوایی ایرانمهندس سید حسن شفتی1386/10/16