فنی و مهندسی

نمایش ۹۱ تا ۹۵ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی ایراندکتر مسعود هراتیان1389/12/23
Aهوافضای ایراندکتر محمد همایون صدر1372/4/21
هیدروژن و پیل سوختی ایراندکتر مجید عمیدپور1391/2/16
Aهیدرولیک ایراندکتر مسعود منتظری نمین1372/1/28
Bیادگیری الکترونیکی ایراندکتر غلامعلی منتظر1390/9/23