فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aاحتراق ایراندکتر کیومرث مظاهری بادی1379/12/17
Bالکتروشیمی ایراندکتر حسین غریبی1383/8/30
الکترومغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی1391/2/16
‍Cالکترونیک قدرت ایراندکتر محمدرضا ذوالقدری1391/2/16
Aانرژی بادی ایراندکتر سید هاشم اورعی میرزمانی1389/9/22
Aانرژی خورشیدی ایراندکتر اصغر حاج سقطی1373/5/23
Fانرژی زمین گرمایی ایراندکتر یونس نوراللهی1392/5/23
‍Cانفورماتیک ایرانمهندس ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ1358/8/25
آب شناسیدکتر روح ا... فتاحی نافچی1393/10/10
‍Cآزمون‌های غیر مخرب ایران (بازرسی غیرمخرب)مهندس ناصر راستخواه1391/2/16