فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
عنوان انجمن رتبه انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
احتراق ایرانAدکتر کیومرث مظاهری بادی1379/12/17
الکتروشیمی ایرانBدکتر حسین غریبی1383/8/30
الکترومغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی1391/2/16
الکترونیک قدرت ایران‍Cدکتر محمدرضا ذوالقدری1391/2/16
انرژی بادی ایرانAدکتر سید هاشم اورعی میرزمانی1389/9/22
انرژی خورشیدی ایرانAدکتر اصغر حاج سقطی1373/5/23
انرژی زمین گرمایی ایرانFدکتر سهیل پرخیال1392/5/23
انفورماتیک ایران‍Cمهندس ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ1358/8/25
آب شناسیدکتر روح ا... فتاحی نافچی1393/10/10
آزمون‌های غیر مخرب ایران (بازرسی غیرمخرب)‍Cدکتر فرهنگ هنرور1391/2/16