فنی و مهندسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
عنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوزشماره تماس
احتراق ایراندکتر کیومرث مظاهری بادی1379/12/1782883962 81032238
الکتروشیمی ایراندکتر حسین غریبی1383/8/3082884713
الکترومغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی1391/2/1673225777
الکترونیک قدرت ایراندکتر محمدرضا ذوالقدری1391/2/1673223702
انرژی بادی ایراندکتر سید هاشم اورعی میرزمانی1389/9/2288083379 88581827 88581837
انرژی خورشیدی ایراندکتر اصغر حاج سقطی1373/5/23۸۸۳۷۰۸۳۶
انرژی زمین گرمایی ایراندکتر یونس نوراللهی1392/5/2388094416
انفورماتیک ایرانمهندس ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ1358/8/2566412976
آب شناسیدکتر روح ا... فتاحی نافچی1393/10/103832324430
آزمون‌های غیر مخرب ایران (بازرسی غیرمخرب)مهندس ناصر راستخواه1391/2/1681032225