اتحادیه انجمن های علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
رديفنام انجمن علميرئيس هیئت مدیره
1انرژی ایران
2برق و الکترونیک ایران
3زیر ساخت و پیشگیری و ایمنی ایراندکتر ناصر الهی
4زبان و ادبیات ایراندکتر غلامحسین غلامحسین زاده
5زمین شناسی ایراندکتر سروش مدبری
6کشاورزی مدرن ایراندکتر بهزاد قره یاضی
7گروههای حقوق ایراندکتر محمود عباسی
8گیاهان داروئی ایراندکتر محمدباقر رضایی
9گیاهپزشکی ایراندکتر علیرضا صبوری
10فناوری، نوآوری و تجاری سازی ایراندکتر سید کمال طبائیان