کشاورزی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
رديفنام انجمن علميرئيس هیئت مدیره
1آبخیزداری ایراندکتر سید حمیدرضا صادقی
2آبیاری و زهکشی ایرانمهندس عباس کشاورز
3آبزی پروری ایراندکتر باقر مجازی امیری
4اقتصاد کشاورزی ایراندکتر حبیب الله سلامی
5بذر ایراندکتر آیدین حمیدی
6بهداشت آبزیان ایراندکتر مهدی سلطانی
7بیماری شناسی گیاهی ایراندکتر کرامت اله ایزدپناه
8بیماری های داخلی دامهای بزرگ ایراندکتر مهدی سخا
9ترویج و آموزش کشاورزی ایراندکترسید محمود حسینی
10توسعه روستایی ایراندکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری